Tyttö- ja naiserityisen työmme lähtökohtana on sukupuoli-, kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote. Puhumme myös intersektionaalisesta työotteesta, joka huomioi miten edellä mainitut ja muut ihmisyyden piirteet vaikuttavat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin; miten heitä kohdataan ja kohdellaan, millaisia mahdollisuuksia heille tarjotaan ja mistä heidät poissuljetaan. Tavoitteenamme on kiinnittää huomiota eriarvoistaviin rakenteisiin ja purkaa niitä sekä ennen kaikkea tukea vähemmistöjen ääntä, osallisuutta ja mahdollisuutta omannäköiseen elämään.

Sukupuolisensitiivisyys

“Sukupuolisensitiivisyys on

  • herkkyyttä tiedostaa, tunnistaa ja tunnustaa sukupuolisuuden vaikutuksia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla ja niiden välisissä suhteissa.
  • havaittujen ja tunnistettujen ilmiöiden kriittistä pohdintaa ja näkyväksi tekemistä.
  • subjektiuden ja toimijuuten dialogista vahvistamista.” (sukupuolisensitiivisyys.fi 2023.)

Kultuurisensitiivyys

“Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa ammattilaisen kulttuurisesti kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja arvostavaa sekä sanallista sekä sanatonta kohtaamista ja viestintää ammattilaisen ja asiakkaan välillä niin, että kummallakin osapuolella on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen. – – Kulttuurisensitiivyys on halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä.” (THL 2023.)

Uskontosensitiivyys

“Uskontosensitiivisyydellä tarkoitetaan kykyä lukea kulttuurisia tekijöitä ja uskontoja sekä herkkyyttä huomioida kulttuuristen ja uskonnollisten seikkojen vaikutusta ihmisten elämässä.” (Hammar 2015.) Yhdistyksemme hengellisyys perustuu kristilliselle arvopohjalle, jossa korostetaan oikeudenmukaisuutta, lähimmäisenrakkautta ja valinnan vapautta. Toiminnassamme jokaisen vakaumusta ja vakaumuksettomuutta kunnioitetaan. Positiivisen uskonnonvapauden hengessä kaikenlaiset uskonnot hyväksytään osaksi toimintaa ja keskusteluja.