Nuorten naisten johtajuuskoulu -hanke

Nuorten naisten johtajuuden kehittäminen ja pilotointi Helsingin NNKY:n toiminnassa

Toimintasuunnitelmamme 2020 mukaisesti erityisesti nuorten naisten toimintaa kehitetään ja toteutetaan Nuorten naisten johtajuuskoulu -hankkeena 2020-2022. Tavoitteena on nuorten naisten voimaantuminen oman elämänsä johtajuudessa sekä myös konkreettisten työelämätaitojen ja johtajuustaitojen edistäminen ja kehittäminen turvallisessa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä.

Pyrimme vaikuttamaan toiminnalla nuorten naisten itsensä monipuoliseen kehittämiseen arjessa sekä heidän ura-, työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoihin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa monipuolinen kokonaisuus, jossa päätehtävänä on saada tytöt ja nuoret naiset tietoiseksi omista voimavaroistaan ja saada heitä käyttämään näitä voimavaroja itsensä, perheensä ja yhteisönsä hyväksi. Toiminnan tavoitteena on tunnistaa kunkin omat, henkilökohtaiset kyvyt, identiteetti, persoonallisuus, motivaatio sekä kehittää niitä siten, että niitä voidaan käyttää arvokkaalla tavalla yhteiskunnassa myös muiden hyväksi.

Nuorten naisten johtajuuskoulu -hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret naiset, iältään 16-29-vuotiaat. Kohderyhmän elämässä pyrimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja siihen, että pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman monelle mielekästä sisältöä, toimintaa ja mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Hankkeesta voi hyötyä jokainen nuori nainen, joka haluaa löytää omia voimavarojaan, edistää omaa työllistymistään tai edetä urallaan.

Ensimmäisenä hankevuonna painopiste on ikäryhmässä 16-18 -vuotiaat. Seuraavina vuosina ikäryhmää laajennetaan asteittain alle 29-vuotiaisiin. Hankkeen ensimmäisenä vuonna pilotoidaan 4-5 ryhmää, jossa kussakin noin 10 osallistujaa.

Suomea pidetään kansainvälisesti tasa-arvon mallimaana. Työelämässä tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu.

Suomessa on eurooppalaisittain poikkeuksellisen vahva jako naisten ja miesten töihin, mikä näkyy myös naisten ja miesten palkkaeroissa. Palkkaerotilastojen mukaan naisten palkka on noin 84 prosenttia miesten  palkasta. Vaikka naiset yleisesti ovat yleisesti miehiä koulutetumpia, palkkaerot eivät ole kaventuneet, pikemminkin päinvastoin¹. Miehille maksetaan isompaa palkkaa kuin naisille, vaikka heillä olisi sama koulutus. Naiset myös tarvitsevat miehiä korkeamman koulutuksen sijoittuakseen samoihin tehtäviin työmarkkinoilla kuin miehet. Naisten urakehityksestä puhuttaessa törmätään usein termiin lasikattoilmiö. Naisten urakehityksen nähdään pysähtyvän paikoilleen ikään kuin näkymättömään esteeseen ennen organisaatioiden ylempiä johtotasoja, ja naisten johtamisurat ovat edelleen harvinaisempiakuin miesten johtamisurat.

Helsingin NNKY:ssä on pitkään mietitty, miten voisimme tavoittaa paremmin nuoria naisia ja saada heitä mukaan toimintaamme. Nuorten naisten johtajuuskoulu on vastaus myös tähän tarpeeseemme.

Toteutus

Hankkeen toimintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti parin kolmen kuukauden välein. Hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaamaan palkataan hankevastaava tai projektipäällikkö, jolla pitää olla tietotaitoa, osaamista ja kokemusta projektin johtamisesta ja verkostojen rakentamisesta sekä edellytykset ohjata myös itse joitain aihealueita- ja kokonaisuuksia. Toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvat kiinteästi osallistujat eli nuoret naiset.

Hankkeen sisältö on tarkoitus rakentaa ensimmäisen hankevuoden aikana monipuoliseksi ja alueellisia tarpeita vastaavaksi. Ensimmäiset ryhmät on tarkoitus perustaa Itä-Helsinkiin Vuosaaren alueelle, jossa Helsingin NNKY on vahva toimija ja tuntee alueen ominaispiirteet ja verkostot.

Nuorten naisten tapaamiset sisältävät monipuolisesti erilaisia käytännönläheisiä oppimis- ja ryhmätehtäviä sekä työpajoja. Näitä voidaan toteuttaa myös verkossa.

Hankkeelle luodaan digitaalinen verkkoalusta, omat sosiaalisen median sivut (Facebook, Instagram) sekä kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

¹: STM 2015